Obchodné podmienky spoločnosti RM group s.r.o. stanovujúce Všeobecné obchodné podmienky
medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “VOP”)
  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodná spoločnosť RM group s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) pre poskytovanie služieb na portáli www.jupies.com a www.jupies.sk

1.2 Zmluvné strany:

a) Predávajúcim je spoločnosť RM group s.r.o., E.F. Scherera 22, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro , Vložka č.: 33058/T, IČO: 47508302, DIČ: 2023919623, IČ DPH: SK2023919623, e-mail: info@jupies.sk (ďalej len predávajúci).
b) Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá elektronicky alebo akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.3 Orgán dozoru nad činnosťou poskytovateľa: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.č.: 033/5512689, 033/5512690, fax.č.: 033/5512656, e-mail: tt@soi.sk.

1.4 Tieto VOP platia na území Európskej únie pre poskytovanie služieb objednaných prostredníctvom elektronického obchodu na www.jupies.com alebo www.jupies.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.jupies.com

1.5 Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.7 Ak predávajúci zamietne žiadosť kupujúceho o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, má kupujúci právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS a ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov sa nachádza na stránke MH SR.

1.8 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP .
1.9 Tieto VOP sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

  1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

  1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky uvedené ceny produktov sú vrátane DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

  1. PLATBY

4.1 Platiť za tovar je možné prostredníctvom bankového prevodu alebo na dobierku, t.j. priama platba kuriérovi pri preberaní zásielky.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

  1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od prijatia platby. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  1. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo spoločností zabezpečujúcich kuriérske služby.
6.2 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno doručiť písomne ​​na adresu uvedenú v bode 1.2 a).

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.1 je kupujúci povinný informovať nás vopred e-mailom na adrese: info@jupies.sk a tovar zakúpený v internetovom obchode www.jupies.com (www.jupies.sk) zaslať nepoškodený, čistý, v pôvodnom obale a stave spolu s dokladom o úhrade tovaru na adresu: RM group s.r.o., E.F. Scherera 22, 921 01 Piešťany

Vrátený tovar, prosíme, neposielať „na dobierku“.

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.2 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.3 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry (dodacieho listu). Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.4 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.4.1. Čo najskôr informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku, príp. zaslaním foto s vadou výrobku.
8.4.2. Poslať produkt späť na adresu spoločnosti predávajúceho.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil prevádzkovateľ portálu v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na www.jupies.com

 

V Piešťanoch, dňa 01.07.2018