Prehlásenie prevádzkovateľa o zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľov a návštevníkov portálu www.jupies.com (www.jupies.sk)

Prevádzkovateľ portálu www.jupies.com (www.jupies.sk), spoločnosť RM group, s. r. o., E.F. Scherera 22, 921 01 Piešťany, IČO: 47508302, DIČ: 2023919623, IČ DPH: SK2023919623, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi objednávateľov a návštevníkov.

Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje na tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v internetovom obchode www.jupies.com (www.jupies.sk) v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.jupies.com (www.jupies.sk) sa zaväzuje spracovávať iba také osobné údaje kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie objednanej služby / tovaru. Osobné dáta prevádzkovateľ neposkytuje bez súhlasu zákazníka žiadnej tretej osobe a rešpektuje súkromie zákazníka.

Prevádzkovateľ (predávajúci) spracúva osobné údaje spotrebiteľa (kupujúceho) výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu VOP a podľa tohto Prehlásenia predávajúceho o zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľa (kupujúceho). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.